نام کتاب : آموزش کاربردی محاسبات ساختمان ( جلد اول )
   چاپ اول :  فروردین 1385
   چاپ دوم : فروردین 1386
   چاپ سوم : مهر 1387
   ناشر : انتشارات فدک ایساتیس
   تعداد صفحات : 496 صفحه وزیری
   قیمت : 7,300  تومان
   مرکز پخش :  انتشارات فدک ایساتیس
   مراکز تهیه کتاب : کتابفروشیهای معتبر
جلد اول و دوم این کتاب، گامبهگام به آموزش کاربردی محاسبات ساختمان میپردازد. هدف آن است که پس از مطالعه کتاب بتوان با استفاده از  نقشههای معماری، محاسبات یک ساختمان را بطور کامل انجام داد و نقشههای محاسباتی و دفترچه محاسبات ساختمان را تهیه نمود. جلد اول در 8 فصل تنظیم شده که در هر فصل و در گام اول به توضیح و بررسی مباحث فنی و آییننامهای پرداخته شده، سپس در گام دوم نحوه مدلسازی و اعمال مباحث فنی در نرمافزار محاسباتی بررسی شده، در انتها و در گام سوم مثالهایی از یک پروژه فولادی و یک پروژه بتنی به صورت گامبهگام، به منظور مرور و استفاده کاربردی از مطالب عنوان شده، ارائه شده است
از مشخصات کتاب میتوان به این موارد اشاره نمود :
 •  تشریح گام به گام روند کامل محاسبات ساختمان

 •  استخراج، طبقه بندی، و ارائه اطلاعات کاربردی در زمینه محاسبات ساختمان

 •  منطبق با شرایط متعارف فنی، اجرایی و قانونی ساختمان سازی در ایران

 •  تشریح بندهای کاربردی آییننامه آبا و استانداردهای 2800 و 519 (مبحث ششم) در محاسبات ساختمان

 •  ارائه توصیهها و راهکارهای فنی بهمنظور دستیابی به محاسبات دقیق و بهینه

 •  آموزش تخصصی قسمتهای کاربردی نرمافزار (  ETABS2000 (Ver 9.0

 •  استفاده از شکل، نمودار و جدول بهمنظور ارائه سادهتر مطالب و ماندگاری مناسبتر در ذهن

 •  قابل استفاده برای دورههای بارگذاری، مهندسی زلزله، سازههای فولادی، سازههای بتنآرمه، پروژه سازههای فولادی، پروژه سازه های بتنآرمه، مدلسازی کامپیوتری سازهها و...

 •  طراحی اسکلت و شالوده سازههای بتنی و فولادی (جلد دوم)

 •  آموزش تخصصی قسمتهای کاربردی نرمافزار SAFE2000 Ver 8.0 (جلد دوم)

 •  تهیه نقشههای محاسباتی (جلد دوم)

 •  تهیه دفترچه محاسبات ساختمان (جلد دوم)

بازگشت به صفحه قبل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كليه حقوق سايت متعلق به موسسه علمي آموزشي عمرانكده مي باشد